TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1721 2.001924.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
1722 2.001927.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra huyện Giải quyết khiếu nại
1723 2.001928.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh,Thanh tra sở Giải quyết khiếu nại
1724 2.001925.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết khiếu nại
1725 2.000592.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Kon Tum Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
1726 2.002186.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra huyện Giải quyết tố cáo
1727 1.005459.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh,Thanh tra sở Giải quyết tố cáo
1728 1.005460.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND tỉnh Kon Tum Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giải quyết tố cáo
1729 2.000395.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Đất đai
1730 1.003999.000.00.00.H34 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ Công tác thanh niên