Tên thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Hộ Kinh Doanh
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện
Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí   
Lệ Phí

+ 150.000 đồng/lần (Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

  
Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo mẫu;

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú của các cá nhân tham gia góp vốn (nếu có).

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện thực hiện:

Hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chủ thể thành lập: Một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

+ Địa điểm kinh doanh: Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.

+ Quy mô lao động: Sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh phù hợp quy định;

+ Số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực

+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.


Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2012;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012/TT-BTC);

- Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016  NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phí và lệ phí trên đĩa bàn tỉnh Kon Tum.


Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách các cá nhận góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo mẫu tại   -  Tải file
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu tại   -  Tải file
 - Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể theo mẫu tại   -  Tải file