STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
196 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
197 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
198 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
199 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
200 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường