STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
171 Xóa đăng ký thế chấp Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
172 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Lĩnh vực Giám định thương mại Sở Công thương
173 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
174 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
175 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
176 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
177 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
178 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
179 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
180 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông