CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép bưu chính Lĩnh vực Bưu chính
2 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
5 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
7 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
8 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Lĩnh vực Báo Chí
9 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Lĩnh vực Bưu chính
10 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực Bưu chính
11 Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
12 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
13 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
14 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
15 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực Bưu chính
16 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
17 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực Bưu chính
18 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
20 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực Báo Chí