CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
861 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản
862 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực Giá-Công sản
863 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Lĩnh vực Giá - Công sản
864 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
865 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư Lĩnh vực Giá-Công sản
866 Quyết định thanh lý tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản
867 Quyết định thanh lý tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
868 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Lĩnh vực Giá-Công sản
869 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Lĩnh vực Giá - Công sản
870 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản
871 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
872 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực Giá-Công sản
873 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lĩnh vực Giá - Công sản
874 Quyết định tiêu hủy tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản
875 Quyết định tiêu huỷ tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
876 Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
877 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Lĩnh vực Giá-Công sản
878 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Lĩnh vực Giá-Công sản
879 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Lĩnh vực Giá-Công sản
880 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại. Lĩnh vực Giá - Công sản