CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
821 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Lĩnh vực đầu tư
822 Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Lĩnh vực Phê duyệt bản vẽ thi công
823 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
824 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Thực hiện đồng thời với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước) Lĩnh vực tài nguyên nước
825 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) Lĩnh vực tài nguyên nước
826 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
827 Phê duyệt Trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
828 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực Lâm nghiệp
829 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực Lâm nghiệp
830 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực Giá-Công sản
831 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực Giá-Công sản
832 Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
833 Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
834 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực Thủy lợi
835 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lĩnh vực Lâm nghiệp
836 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lĩnh vực Lâm nghiệp
837 Phục hồi danh dự Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
838 Phương án bồi thường Lĩnh vực Môi trường
839 Quy trình Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi Lĩnh vực Quyết định chủ trương đầu tư
840 Quy trình đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên