CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
4 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
7 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
9 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
10 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
13 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực
14 Chứng thực di chúc Lĩnh vực Chứng thực
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
16 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
17 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
18 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
19 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Lĩnh vực Trồng trọt
21 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
22 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
23 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc
24 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng Lĩnh vực Nuôi con nuôi
25 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Lĩnh vực Nuôi con nuôi
26 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
27 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
29 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
30 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Lĩnh vực Thủy lợi