CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
81 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Hộ tịch
82 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh vực Hộ tịch
83 Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực Hộ tịch
84 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Lĩnh vực Hộ tịch
85 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Hộ tịch
86 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Lĩnh vực Hộ tịch
87 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lĩnh vực Hộ tịch
88 Thủ tục đăng ký lại khai tử Lĩnh vực Hộ tịch
89 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Hộ tịch
90 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Lĩnh vực Hộ tịch
91 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
92 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Tôn giáo
93 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Tôn giáo
94 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Lĩnh vực Tôn giáo
95 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh vực Tôn giáo
96 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
97 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
98 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
99 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
100 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình