CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Tôn giáo
62 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Tôn giáo
63 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lĩnh vực Văn hóa
64 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
65 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Tôn giáo
66 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh vực Người Có Công
67 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Người Có Công
68 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa
69 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
70 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hoá Lĩnh vực Văn hóa
71 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo
72 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực Hộ tịch
73 Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực Hộ tịch
74 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Lĩnh vực Thư viện
75 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo
76 Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Hộ tịch
77 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Lĩnh vực Hộ tịch
78 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Hộ tịch
79 Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực Hộ tịch
80 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Lĩnh vực Hộ tịch