CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
81 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội
82 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
83 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
84 Hỗ trợ dự án liên kết Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
85 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
86 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
87 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
88 Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
89 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
90 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước
91 Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
92 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
93 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lĩnh vực Lâm nghiệp
94 Phục hồi danh dự Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
95 Quy trình đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên
96 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Lĩnh vực Giá - Công sản
97 Quyết định bán tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
98 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Lĩnh vực Giá - Công sản
99 Quyết định thanh lý tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
100 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Lĩnh vực Giá - Công sản