CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
221 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
222 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội
223 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
224 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên
225 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
226 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
227 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
228 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
229 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
230 Xác nhận bảng kê lâm sản Lĩnh vực Lâm nghiệp
231 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Lĩnh vực Dân tộc
232 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
233 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
234 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa
235 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
236 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
237 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
238 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
239 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước
240 Đăng ký khi hợp tác xã chia Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)