CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
101 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
102 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lĩnh vực Giá - Công sản
103 Quyết định tiêu huỷ tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
104 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại. Lĩnh vực Giá - Công sản
105 Quyết định điều chuyển tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
106 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
107 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
108 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
109 Sát, nhập, chia, tách, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
110 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao đồng Lĩnh vực Chứng thực