CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
271 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc