CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa
25 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh doanh khí