CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
241 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
242 Tuyển sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục Trung học
243 Xác nhận bảng kê lâm sản Lĩnh vực Lâm nghiệp
244 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Lĩnh vực Dân tộc
245 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc