CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
241 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
242 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
243 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
244 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước
245 Đăng ký khi hợp tác xã chia Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)