CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
236 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
237 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước
238 Đăng ký khi hợp tác xã chia Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
239 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
240 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)