CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
226 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
227 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
228 Xác nhận bảng kê lâm sản Lĩnh vực Lâm nghiệp
229 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Lĩnh vực Dân tộc
230 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc