CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
17 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
18 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
20 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước