CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
186 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
187 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
188 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh vực Hộ tịch
189 Thủ tục thi tuyển viên chức Lĩnh vực Công chức, viên chức
190 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tôn giáo