CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
186 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
187 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
188 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Lĩnh vực Công chức, viên chức
189 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
190 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ