CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
186 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
187 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
188 Thủ tục thẩm định về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
189 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
190 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ