CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
181 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
182 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
183 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
184 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
185 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng