CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
176 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
177 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
178 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
179 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
180 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng