CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
171 Thủ tục hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
172 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
173 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
174 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
175 Thủ tục quỹ tự giải thể (cấp huyện) Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ