CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
171 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
172 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
173 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
174 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
175 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng