CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
167 Thủ tục hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
168 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
169 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
170 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội