CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
141 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
142 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
143 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
144 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
145 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình