CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
96 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
97 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
98 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Lĩnh vực Nông nghiệp
99 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lĩnh vực Lâm nghiệp
100 Phục hồi danh dự Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước