CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
92 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Lĩnh vực Nông nghiệp
93 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lĩnh vực Lâm nghiệp
94 Phục hồi danh dự Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
95 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên