CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực
62 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực
63 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
64 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
65 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác