CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
62 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
63 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
64 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
65 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học