CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
56 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục tiểu học
57 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục Trung học
58 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Lĩnh vực Giáo dục Trung học
59 Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. Lĩnh vực Chứng thực
60 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. Lĩnh vực Chứng thực