CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
92 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
93 Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
94 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
95 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước
96 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
97 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
98 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Lĩnh vực Nông nghiệp
99 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lĩnh vực Lâm nghiệp
100 Phục hồi danh dự Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
101 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Lĩnh vực Giá - Công sản
103 Quyết định bán tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
104 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Giá - Công sản
105 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Lĩnh vực Giá - Công sản
106 Quyết định thanh lý tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
107 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Lĩnh vực Giá - Công sản
108 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
109 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lĩnh vực Giá - Công sản
110 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Lĩnh vực Giá - Công sản
111 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
112 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Lĩnh vực Giá - Công sản
113 Quyết định điều chuyển tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
114 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
115 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
116 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục tiểu học
117 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục Trung học
118 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
119 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
120 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực Thủy sản