CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
246 Đăng ký nhận cha, mẹ, con, có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
247 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa
248 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
249 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
250 Đăng ký thành lập hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)