CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
226 Xác nhận bảng kê lâm sản Lĩnh vực Lâm nghiệp
227 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Lĩnh vực Dân tộc
228 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
229 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
230 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa