CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
216 Thủ tục đổi tên hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
217 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
218 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội
219 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
220 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên