CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
206 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
207 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
208 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
209 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
210 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lĩnh vực Văn hoá