CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
181 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
182 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
183 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Lĩnh vực Công chức, viên chức
184 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
185 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ