CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 Thủ tục hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
167 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
168 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
169 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
170 Thủ tục quỹ tự giải thể (cấp huyện) Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ