CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
152 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
153 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
154 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
155 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hoá