CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
141 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
142 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
143 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình
144 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Người Có Công
145 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ