CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
101 Quyết định tiêu huỷ tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
102 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại. Lĩnh vực Giá - Công sản
103 Quyết định điều chuyển tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
104 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
105 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác