CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
86 Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
87 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
88 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước
89 Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
90 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp