CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
62 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
63 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
64 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc
65 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực Thủy sản