CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
201 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
202 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Lĩnh vực Hộ tịch
203 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
204 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
205 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
206 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
207 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
208 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lĩnh vực Văn hoá
209 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo
210 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo
211 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo
212 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình
213 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình
214 Thủ tục đổi tên hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
215 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
216 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội
217 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
218 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên
219 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
220 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội