CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
231 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
232 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
233 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
234 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
235 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước
236 Đăng ký khi hợp tác xã chia Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
237 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
238 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
239 Đăng ký khi hợp tác xã tách Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
240 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Đường thủy nội địa