CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
62 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
63 Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
64 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
65 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
66 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
67 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai (đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất) Lĩnh vực đất đai
68 Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai Lĩnh vực đất đai
69 Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Lĩnh vực đất đai
70 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đất đai
71 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lĩnh vực đất đai
72 Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất Lĩnh vực đất đai
73 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
74 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
75 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
76 Xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
77 Xác định giá đất cụ thể Lĩnh vực đất đai
78 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
79 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
80 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực Quyết định chủ trương đầu tư