CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
42 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực Môi trường
43 Phê duyệt dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư
44 Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Lĩnh vực Lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản
45 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Lĩnh vực đầu tư
46 Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường Lĩnh vực Môi trường
47 Phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Lĩnh vực đất đai
48 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Lĩnh vực đầu tư
49 Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Lĩnh vực Phê duyệt bản vẽ thi công
50 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
51 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Thực hiện đồng thời với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước) Lĩnh vực tài nguyên nước
52 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) Lĩnh vực tài nguyên nước
53 Phê duyệt Trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
54 Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
55 Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
56 Phương án bồi thường Lĩnh vực Môi trường
57 Quy trình Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi Lĩnh vực Quyết định chủ trương đầu tư
58 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
59 Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
60 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng