CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
22 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
23 Công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
24 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
25 Gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
26 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
27 Gia hạn quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
28 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ) Lĩnh vực tài nguyên nước
29 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Lĩnh vực tài nguyên nước
30 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Lĩnh vực tài nguyên nước
31 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất Lĩnh vực tài nguyên nước
32 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Lĩnh vực tài nguyên nước
33 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai
34 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải chấp thuận chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Lĩnh vực đất đai
35 Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp Chuyển đổi công ty, Công ty bị chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất trong các trường hợp Công ty trước khi chuyển đổi, chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Lĩnh vực đất đai
36 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
37 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
38 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
39 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
40 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội