CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
2 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo
3 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo
5 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
6 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
7 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
8 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
9 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
10 Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
11 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Lĩnh vực Tôn giáo
12 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo
13 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Lĩnh vực Tôn giáo
14 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo
15 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
16 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Lĩnh vực Tôn giáo
17 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
18 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
19 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
20 Thủ tục cấp đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
21 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
22 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
23 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
24 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
25 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
26 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
27 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
28 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
29 Thủ tục hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
30 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
31 Thủ tục khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
32 Thủ tục khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
33 Thủ tục khen thưởng Huân chương Hữu nghị cho tập thể, cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
34 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
35 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
36 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
37 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
38 Thủ tục khen thưởng Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
39 Thủ tục khen thưởng Huân chương Sao vàng cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
40 Thủ tục Khen thưởng Huân chương Sao vàng cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
41 Thủ tục khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
42 Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
43 Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
44 Thủ tục khen thưởng Huy chương Hữu nghị cho cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
45 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
46 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
47 Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
48 Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
49 Thủ tục phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
50 Thủ tục phong tặng Tỉnh anh hùng, Thành phố anh hùng Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
51 Thủ tục quỹ tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
52 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
53 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
54 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
55 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
56 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
57 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
58 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
59 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
60 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
61 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
62 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
63 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
64 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
65 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
66 Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
67 Thủ tục tặng thưởng Huân chương Dũng cảm Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
68 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
69 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
70 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
71 Thủ tục thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
72 Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
73 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
74 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
75 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực Công chức, viên chức