CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
62 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
63 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
64 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
65 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
66 Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
67 Thủ tục tặng thưởng Huân chương Dũng cảm Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
68 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
69 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
70 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
71 Thủ tục thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
72 Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
73 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
74 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
75 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực Công chức, viên chức
76 Thủ tục thi tuyển công chức Lĩnh vực Công chức, viên chức
77 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặt biệt trong tuyển dụng công chức Lĩnh vực Công chức, viên chức
78 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
79 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Lĩnh vực Công chức, viên chức
80 Thủ tục xét tuyển công chức Lĩnh vực Công chức, viên chức