CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Thủ tục khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
42 Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
43 Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
44 Thủ tục khen thưởng Huy chương Hữu nghị cho cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
45 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
46 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
47 Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
48 Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
49 Thủ tục phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
50 Thủ tục phong tặng Tỉnh anh hùng, Thành phố anh hùng Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
51 Thủ tục quỹ tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
52 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
53 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
54 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
55 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
56 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
57 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
58 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
59 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
60 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng