CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
22 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
23 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
24 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
25 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
26 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
27 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
28 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
29 Thủ tục hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
30 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
31 Thủ tục khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
32 Thủ tục khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
33 Thủ tục khen thưởng Huân chương Hữu nghị cho tập thể, cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
34 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
35 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
36 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
37 Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
38 Thủ tục khen thưởng Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
39 Thủ tục khen thưởng Huân chương Sao vàng cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
40 Thủ tục Khen thưởng Huân chương Sao vàng cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng